Falcon EC-460 je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe i pegavosti.
 

AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 167 g/l, triadimenol 43 g/l, spiroksamin 250 g/l

 

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrat za emulziju – EC

Usev/zasad u kome se primenjuje: PŠENICA, JEČAM, VINOVA LOZA
NAČIN DELOVANJA:
Aktivna materija spiroksamin, uz pomoć tebukonazola i triadimenola štiti gajene biljke od prouzrokovača bolesti i to kroz preventivno, kurativno i eradikativno delovanje. Mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola. Deset minuta nakon aplikacije usvojena je 1/3, dok je za 3 sata usvojena 100 % količina preparata Falcon EC-460 od strane gajenih biljaka, tako da je onemogućeno spiranje kišom. Aktivne materije preparata Falcon EC-460 se sistemično raspoređuju u tretiranoj biljci.

PRIMENA:
Koristi se usevu/zasadu:

1) Pšenice i ječma za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres). Količina primene je 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2), od rane faze vlatanja pa do početka cvetanja (faza 61 BBCH skale), uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine;

2) Vinove loze za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator). Količina primene je 0,3-0,4 l/ha (3-4 ml na 100 m2), tokom fenofaze intenzivnog rasta (13/53-81 BBCH skale), u zavisnosti od infekcionog potencijala patogena i uslova za zaražavanje, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2), maksimalan broj tretiranja na istoj površini je 4 puta u toku godine.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
vinova loza 21 dan, pšenica i ječam obezbeđena vremenom primene preparata.
Pakovanje

5ml, 50ml, 250ml