SLAVOL je tečno mikrobiološko đubrivo stimulator rasta koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovaj proizvod je bez hemijskih dodataka i pozitivno deluje na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Slavol se koristi za folijarnu prihranu: ratarskih kultura,povrca,cveca.

Slavol sadrži bakterije koje su izdvojene sa površine korena i umnožene na odgovarajućim hranljivim podlogama. U procesu umnožavanja kao sekundarne produkte metabolizma stvaraju auksine koji su potpuno prirodnog porekla kao i auksini koje sintetiše biljka.

Slavol sadrži:


 1. AZOTOFIKSATORE  – bakterije koje obavljaju proces azotofiksacije odnosno atmosferski azota (kojeg u atmosferi ima oko 78%)  prevode u pristupačne oblike koje na  korenovom  sistemu direktno  snabdevaju biljke azotom
 2. FOSFOMINERALIZATORE –  bakterije koje razlažu organska jedinjenja fosfora (koja čine od 50 – 80% fosfora  u zemljištu) i prevode ih u pristupačan oblik (P2O5). Ove bakterije imaju sposobnost vezivanja za korenov sistem gde direktno snabdevaju biljke pristupačnm  fosforom.
 3. REGULATORE RASTA – AUKSINE. Auksinska aktivnost odgovara aktivnosti indol – 3 – sirćetne kiseline (IAA). Folijarnom primenom Slavola, ove materije prolaze kroz stome na listu, i preko sprovodnih sudova dospevaju do ostalih    delova biljaka gde stimulišu fiziološke procese u biljkama.
 • POSPEŠUJE RAST BILJAKA
 • POVEĆAVA RAZVITAK ADVENTIVNIH I BOČNIH KORENOVA
 • POVEĆAVA AKTIVNOST KORENA
 • POVEĆAVA LISNU MASU I AKTIVNOST FOTOSINTEZE Povećava lisnu masu i aktivnost fotosinteze
 • NA OPRAŠIVANJE I RAZVOJ PLODA
 • NA BOLJU ISKORIŠĆENOST AZOTA, FOSFORA, KALIJUM I MIKROELEMENATA
 • POVEĆAVA SADRŽAJ MIKROBIOLOŠKE BIOMASE U ZEMLJIŠTU
 • ELIMINIŠE NEGATIVAN UTICAJ PESTICIDA I MINERALNIH ĐUBRIVA
 • POVEĆAVA OTPORNOST BILJAKA NA BOLESTI, NISKE TEMPERATURE I SUŠU

Pakovanje:100 ml, 1l, 5l

Pakovanje

100ml, 1l, 5l