Aktivna supstanca: Fosetil-Aluminijum 800 g/l
Formulacija: WG – vodorastvorljive granule
Pakovanje: 30g, 1kg, 5 kg
Proizvođač: Agromarket
Karenca: 42 dana; RADNA KARENCA: 24 sata
MBT: 3
MDK(mg/kg): SRB: 150 /, EU: 150 /, SAD: 10 /, RUSKA FEDERACIJA: –

Primena:

JABUKA:
– Preporučena količina primene: 0,3 % (30 g u 10 l vode)
– Vreme primene: U vreme intenzivnog porasta i cvetanja (fenofaze BBCH skale 59-69)

DELOVANJE:

Fosetil-Aluminijum pripada grupi Fosfonata i deluje inhibirajući klijanje spora, blokirajući razvoj micelije i sporulaciju.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) u zasadu jabuke.

PREPORUKE I NAPOMENE:

– Najbolji rezultati u suzbijanju bakteriozne plamenjače postignuti su u sistemu: jedan tretman pre cvetanja i dva tokom cvetanja.
– Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.
– Ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije, bordovskom čorbom, fentin-acetatom i folijarnim sredstvima za ishranu bilja.
– Utrošak vode: 1000 l/ha (ili 10 l na 100 m2).
– Način primene: Prskanje ili orošavanje.