Actellic 50 EC je insekticid za suzbijanje štetnih insekata u skladištima žitarica.

AKTIVNA MATERIJA: pirimifos-metil (500 g/l)

Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, kukuruz

Proizvođač: Syngenta

Pakovanje: 100ml

Oblik i oznaka formulacije: Koncentrat za emulziju (EC)

Primena:

Actellic 50 je kontaktni, utrobni i inhalacioni nesistemični insekticid koji se koristi u:
Skladištima žitarica, za suzbijanje žižaka (Sytophilus spp.), malih brašnara (Tribolium spp), surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis), trogoderme (Trogoderma granarium), plamenca (Ephestia kuhniella, Plodia interpunctella) i žitnog moljca (Sitotroga cerealella), i to tretiranjem:

  • praznih skladišta u količini 0,75-1,5 ml/m2, uz dodatak 25-150 ml/m2 vode.
  • praznih vreća, u količini 0,5 ml/m2, uz dodatak 50 ml/m2 vode.
  • zrna pšenice i kukuruza u silosima i podnim skladištima u količini od 8 ml/t, uz dodatak 0,5-1 l vode, uz uslov da sloj pšenice i kukuruza u podnim skladištima nije deblji od 0,5-1 m.

Način delovanja:Acetllic 50 EC pripadu grupi organofosfornih insekticida koji veom brzo deluju na štetočinu izazivajući stalnu kontrakciju mišića, paralizu i uginuće.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):3 dana za zrno pšenice i kukuruza u skladištima.