Aktivne supstance: Aminopiralid-kalijum 355 g/kg + Florasulam 150 g/kg
Formulacija: WG – granule koje se rastvaraju u vodi
Karenca: OVP (Otvoreni prostor bezbedan za pristup)
Plodored: Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, 4 nedelje nakon primene ovog preparata, na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, pšenica i ječam. U normalnom plodoredu, posle primene herbicida, mogu se sejati:
– Iste jeseni: ozime žita i uljana repica.
– Sledećeg proleća: jara žita, kukuruz, jara uljana repica, suncokret, šećerna repa, krompir, mrkva, lucerka, cikorija i luk.
– Nakon 14 meseci: soja, grašak, sočivo.

Primena:

PŠENICA, JEČAM:
– Preporučena količina primene: 33 g/ha (0,3 g na 100 m2)
– Vreme primene: U periodu kada su pšenica i ječam u razvojnoj fazi od početka bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 21-32 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 lista.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namijenjen je suzbijanju širokolisnih korova, uključujući jednogodišnje i višegodišnje vrste.

PREPORUKE I NAPOMENE:

– Ne preporučuje se mešanje sa drugim preparatima.
– Preparat Lancelot 450 WG najbolje deluje u vlažnim uslovima, kada su korovi u intenzivnom porastu i kada je brža translokacija aktivnih materija.
– Temperatura takođe utiče na efikasnost herbicida, a viša srednja dnevna temperatura od 5°C omogućava translokaciju unutar biljke.
– Efikasnost se poboljšava ako je usev gušći i u dobroj kondiciji, pružajući snažnu konkurenciju korovima.
– Biljke brzo usvajaju preparat, a padavine 1 sat nakon primene ne umanjuju njegovo delovanje.